otti mania  1500 open type

otti mania  1500 louver type

otti mania  1200 open type

otti mania  1200 louver type